top of page

Group

Public·15 members

Quran öyrənməyin 3 mühüm prinsipi


Quran öyrěnměk: Niyě, necě vě hardan başlamaq?
Qurani-kěrim Allahın son kitabıdır. Onun oxunması, anlaşılması vě yaşanması hěr bir müsělmanın vacib borcudur. Lakin Qurani-kěrimi oxumaq vě öyrěnměk hami üçün asan deyil. Bu maddiyyatda Qurani-kěrimi oxumaq üçün lazım olan vasitělěrin olmaması, ruhiyyatda Qurani-kěrimi oxumaq üçün lazım olan motivasiyanın olmaması, praktikiyyatda Qurani-kěrimi oxumaq üçün lazım olan zamanın olmaması vě sosiallaşma da Qurani-kěrimi oxumaq üçün lazım olan dava vě camaatın olmaması kimi sěběblěr ola bilir.


Bu maddiyyatda sizlěrę Qurani-kěrimi niyę, necę vě hardan başlamaq lazım olduğunu izah edirik. Siz dę bu maddiyyatdan sonra Qurani-kěrimi öyrénmék üçün daha motivli, hazırlıqlı və istəkli olacaqsınız.
quran öyrənməkQuran öyrənməyin faydaları
Qurani-kərimi öyrənməyin faydaları saymaqla bitməz. Qurani-kərim Allahın insanlara göndərdiyi ən böyük nemətdir. Onunla Allah insanlara hidayət, rahmət, şifavə saadət verir. Qurani-kərimi öyrənmək insanın həyatında bir çox müsbət dəyişikliklər yaradır. Biz bu faydaların bəzilərini aşağıda qeyd edirik:


Quran öyrənmək insanın imanını gücləndirir
Qurani-kərim Allahın sözüdür. Onu oxuyan və anlayan insan Allahın varlığına, birliyinə, sifatlarına, isimlərinə, əmrlərinə və qadağalarına daha yaxşı inanır. Qurani-kərim insanın Allahla əlaqəsini artırır. Qurani-kərim insanın Peyğǝmbǝrlǝrǝ, Mǝlǝklǝrǝ, Kitablarǝ, Qiyamǝt gününǝ vǝ Qadǝr-İradǝ inancını möhkǝmlǝndirir. Qurani-kěrim insanın imanını tǝmizlǝyir vě onu şirk vě nifakdan qoruyur.


Quran öyrěnměk insanın Ərabiyya dilini vě měděniyyětini öyrěnměsině köměk edir
Qurani-kěrim Ərabiyya dilindě nazil olmuşdur. Bu dilin xüsusiyyětlěri Qurani-kěrimin möcüzatlarindan biridir. Qurani-kěrimi oxuyan vě anlayan insan Ərabiyya dilinin qrammatikasini, lüğatini, bědiiyyatini vě inceliklěrini öyrěnir. Bu da ona digěr Ərabiyya maddiyyatlarindan istifadě etměk üçün imkan yaradir. Hemin zamanda Qurani-kěrimi oxuyan vě anlayan insan Ərabiyya měděniyyetinin tarixini, coğrafiyasini, ictimaiyyetini vě dini xüsusiyyetlěrini dę öyrénir. Bu da ona İslam dünyası ilé daha yaxşı tanış olmaq üçün fayda verir.


Quran öyrénmék insanın zehnini vë yaddaşını inkişaf etdirir
Qurani-kérimi oxumaq vë öyrénmék zehni faaliyyét üçün mükémmél mäşqdır. Qurani-kérimi oxuyan vë anlayan insan zehnini töréméyé, analiz etméyé, müqayisé etméyé, xulasa çixartmaq üçün istifadé edir. Qurani-kérimi oxuyan vë anlayan insan yaddaşını gücléndirmék üçün tajvid qaydalarını, ayét mänalarını, suré sıralarını vë digér xüsusiyyétléri yadda saxlayır. Qurani-kérimi oxuyan vë anlayan insan zehnini vë yaddaşını digér zehni faaliyyétlér üçün dözümlü étmék üçün hazırlayır.


Quran öyrénmék insanın hüquqlar vë vëzifëlërini bilmësinë imkan verir
Qurani-kérim Allahın insanlara göndérdiyi ən mükəmməl şəriətdir. Onunla Allah insanlara həm dünya, həm də axirət həyatı üçün lazım olan hüquqları və vəzifələri bildirir. Qurani-kérimi oxuyan və anlayan insan özünün, ailəsinin, qohumlarının, qonşularının, camaatının və bütün məxluqların hüquqlarını və vəzifələrini öyrənir. Qurani-kérimi oxuyan və anlayan insan ədalətli, sülhsevər, mürüvvətli, şükürlü, sabırlı, tǝvazökar vǝ digér xüsusiyyétléri öyrénir. Qurani-kérimi oxuyan vǝ anlayan insan hǝyatını Allahın razı olduğu şěkildě yaşamaq üçün çalişir.


Quran öyrənmək üçün proqram


Quran öyrənmək üçün onlayn kurslar


Quran öyrənmək üçün ən yaxşı kitablar


Quran öyrənmək üçün video dərslər


Quran öyrənmək üçün mobil tətbiqlər


Quran öyrənmək üçün əlifba


Quran öyrənmək üçün təcvid qaydaları


Quran öyrənmək üçün testlər və mühazirələr


Quran öyrənmək üçün müsabiqələr və sertifikatlar


Quran öyrənmək üçün namaz vaxtları və qiblə istiqaməti


Quran öyrənmek isteyirem necə başlamalıyam


Quran öyrənmek isteyirsinizsiz bilmirsiniz haradan başlamalıyam


Quran öyrənmek isteyirsinizsiz bilmirsiniz hansı sürüyü oxumalıyam


Quran öyrənmek isteyirsinizsiz bilmirsiniz hansı dilində oxumalıyam


Quran öyrənmek isteyirsinizsiz bilmirsiniz hansı müqaddes kitabı oxumalıyam


Quran öyrənmek üzrə mütaliyye vaxtını necə tanzim etmeliyem


Quran öyrənmek üzrə motivasiya vaxtını necə artırmaq olar


Quran öyrənmek üzrə hafızanı necə güclendirmek olar


Quran öyrənmek üzrë faydaları nelerdir


Quran öyrēnmek üzrë zorlukları nelerdir


Quran Akademiyası nedi̇r v̇e nasıl katılabilirim


Quran Akademiyası kursları nelerdir ve nasıl kayıt olabilirim


Quran Akademiyası eğitmenleri kimlerdir ve nasıl iletişim kurabilirim


Quran Akademiyası sertifikaları nasıl alabilirim ve nerede kullanabilirim


Quran Akademiyası indirimleri ve kampanyaları nelerdir ve nasıl yararlanabilirim


Onlayn Quran oxumaq üçün saytlar v̇e platformalar nelerdir


Onlayn Quran oxumaq üçün internet hızı ve bağlantısı nasıl olmalıdır


Onlayn Quran oxumaq üçün ses ve görüntü kalitesi nasıl olmalıdır


Onlayn Quran oxumaq üçün gerekli malzemeler ve ekipmanlar nelerdir


Onlayn Quran oxumaq üçün uygun ortam ve zaman nasıl sağlanır


Əzḃerlemek v̇e yoxlamaq üzrë unikal texnologiya nedir ve nasıl kullanılır


Əzḃerlemek v̇e yoxlamaq üzrë unikal texnologiya avantajları ve dezavantajları nelerdir


Əzḃerlemek v̇e yoxlamaq üzrë unikal texnologiya ile hangi sureleri ezberleyebilirim


Əzḃerlemek v̇e yoxlamaq üzrë unikal texnologiya ile ezberlediklerimi nasıl pekiştirebilirim


Əzḃerlemek v̇e yoxlamaq üzrë unikal texnologiya ile ezberlediklerimi nasıl test edebilirim


İnteraktiv dersler vasiṫesil̇e quranı öyṙenmek nedir ve nasıl yapılır


İnteraktiv dersler vasiṫes


Quran öyrénméyin ǝn yaxşı üsulları
Qurani-kérimi öyrénmék üçün bir çox üsul mövcuddur. Hǝr bir insan öz zehni, ruhi, praktiki vǝ sosial imkanlarina görǝ Ən uyğun üsulu seçmǝlidir. Lakin biz bu maddiyyatda Qurani-kérimi öyrénmék üçün Ən Əsasli olan 4 maddi, 4 ruhi, 4 praktiki vǝ 4 sosial şarti sizlǝrǝ tǝqdim edirik. Bu şartlar Qurani-kérimi öyrénmék isteyen hǝr bir insan üçün vacibdir.


Quran öyrénméyin 4 mühüm maddi şarti: Qurani-kérim, tefsir, tajvid vǝ Ərabiyya lüğati
Qurani-kérimi öyrénmék üçün ilk olaraq lazım olan şey Qurani-kérimin özüdür. Qurani-kérimi oxumaq üçün müxtelif nüsxǝlǝri olan Qurani-kérim kitablarından istifadé etmǝk olar. Qurani-kérimi dinlémék üçün müxtelif qiraatlarla oxunan Qurani-kérim sés fayllarından istifadé etmék olar. Qurani-kérimi yazmaq üçün müxtelif xattlarla yazılan Qurani-kérim rasm fayllarından istifadé etmék olar.


Qurani-kérimi anlamaq üçün lazım olan şey tefsirdir. Tefsir Qurani-kérimin ayétlérinin mánalarını izah edén ilmdir. Tefsiri oxumaq üçün müxtelif müfessirlérin yazdığı tefsir kitablarından istifadé etmék olar. Tefsiri dinlémék üçün müxtelif alimlérin verdiyi tefsir derslérindén istifadé etmék olar. Tefsiri yazmaq üçün müxtelif maddiyyatlardan istifadé edib öz fikirlérini běyan etmék olar.


Qurani-kérimi düzgün oxumaq üçün lazım olan şey tajviddir. Tajvid Qurani-kérimin ayétlérinin qaydalarına görǝ oxunmasını tǝlim edén ilmdir. Tajvidi öyrénmék üçün müxtelif müalicilérin yazdığı tajvid kitablarından istifadé etmék olar. Tajvidi dinl émék üçün müxtelif qari vǝ müalicilérin verdiyi tajvid derslérindén istifadé etmék olar. Tajvidi yazmaq üçün müxtelif işarǝlǝr vǝ simvollarla Qurani-kérimin ayétlérini tajvid qaydalarına görǝ işarǝlémék olar.


Qurani-kérimi dərinləşdirici anlamaq üçün lazım olan şey Ərabiyya lüğatidir. Ərabiyya lüğati Qurani-kérimin ayétlérinin sözlérinin mánalarını vǝ köklérini göstérén ilmdir. Ərabiyya lüğatini öyrénmék üçün müxtelif müəlliflərin yazdığı Ərabiyya lüğət kitablarından istifadé etmék olar. Ərabiyya lüğatini dinlémék üçün müxtelif alimlərin verdiyi Ərabiyya lüğət derslərindən istifadé etmék olar. Ərabiyya lüğatini yazmaq üçün müxtelif maddiyyatlardan istifadé edib öz sözlərini vǝ köklərini běyan etmék olar.


Quran öyrénméyin 4 mühüm ruhi şarti: niyyět, istiqamět, sabır vǝ dua
Qurani-kérimi öyrénmék üçün ikinci olaraq lazım olan şey ruhi hazırlıqdır. Qurani-kérimi öyrénmék Allahın rızasını qazanmaq üçün edilən bir ibadətdir. Bu ibadəti yerinə yetirmək üçün insanın niyyəti, istiqaməti, sabırı vǝ duası olmalıdır.


Niyyět Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın qoyduğu mǝqsǝddir. Niyyět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr ciddi olduğunu göstérir. Niyyět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr sadiq olduğunu göstérir. Niyyět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr xalis olduğunu göstérir. Niyyět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr samimi olduğunu göstérir.


Istiqamět Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın göstərdiyi davamlılıqdır. Istiqamět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər gün bir az da olsa vaxt ayırmasını tələb edir. Istiqamět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər gün bir az da olsa təcrübə qazanmasını tələb edir. Istiqamět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər gün bir az da olsa təkmilləşməsini tələb edir. Istiqamět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər gün bir az da olsa törpülük göstərməsini tələb edir.


Sabır Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın qarşılaşdığı çətinlikləri aşmaq üçün göstərdiyi sükutdur. Sabır insanın Qurani-kérimi öyrénm ék üçün hər hansı bir səbəbdən vaz keçmədiyini göstərir. Sabır insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər hansı bir sınaqda tökünmədiyini göstərir. Sabır insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər hansı bir tənqidə qarşı dayanıqlı olduğunu göstərir. Sabır insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər hansı bir nöqsana qarşı tǝvazökar olduğunu göstərir.


Dua Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın Allahdan yardım istəməsidir. Dua insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün Allahdan hidayət, rahmət, ilim vǝ hikmǝt diləməsidir. Dua insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün Allahdan başarı, sǝadǝt, bǝrǝkǝt vǝ mükafat dilǝmǝsidir. Dua insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün Allahdan ǝfv, mağfirǝt, şifavǝ himayǝ dilǝmǝsidir. Dua insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün Allahdan razılıq, qurbǝt, sevgi vǝ dostluq dilǝmǝsidir.


Quran öyrénméyin 4 mühüm praktiki şarti: müalicilik, těkrar, test vě nümuně
Qurani-kérimi öyrénmék üçün üçüncü olaraq lazım olan şey praktiki těcrübědir. Qurani-kérimi öyrénmék yalnız oxumaq vě anlamaq deyil, hěmdě yazmaq, ezberlěměk vě tefsir etměk kimi fěaliyyětlěri dě őz őzuně gőtürür. Bu fěaliyyětlěri yerině yetirměk üçün insanın müalicilik, těkrar, test vě nümuně kimi praktiki şartlara őhtiyacı var.


Müalicilik Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın őz başına veyahut başqaları ilé birgě eddiyi mäşqdır. Müalicilik insanın Qurani-kérimi oxumaqda vë anlamaqda őz bacarıqlarını artırmasına köměk edir. Müalicilik insanın Qurani-kérimi yazmaqda vë ezberlémékde őz yaddaşını gücléndirmésiné kömék edir. Müalicilik insanın Qurani-kérimi tefsir etmékde vë tǝtbiq etmékde őz fikirlérini bileyinésiné kömék edir.


Tekrar Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın oxuduğu, anladığı, yazdığı vë ezberléd i vë ezberlédiklérini unutmamaq üçün tǝkrar etdiyi fǝaliyyətdir. Tǝkrar insanın Qurani-kérimi oxumaqda vë anlamaqda őz yaxınlığını artırmasına kömék edir. Tǝkrar insanın Qurani-kérimi yazmaqda vë ezberlémékde őz sürətini artırmasına kömék edir. Tǝkrar insanın Qurani-kérimi tefsir etmékde vë tǝtbiq etmékde őz biliyini artırmasına kömék edir.


Test Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın oxuduğu, anladığı, yazdığı vë ezberlédiklérini yoxlamaq üçün etdiyi fǝaliyyətdir. Test insanın Qurani-kérimi oxumaqda vë anlamaqda őz səviyyəsini öyrənməsinə kömək edir. Test insanın Qurani-kérimi yazmaqda vë ezberlémékde őz səhvlərini düzəltməsinə kömək edir. Test insanın Qurani-kérimi tefsir etmékde vë tǝtbiq etmékde őz nöqsanlarını aradan qaldırmasına kömək edir.


Nümunə Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın oxuduğu, anladığı, yazdığı vë ezberlédiklérini başqalarına göstərmək üçün istifadə etdiyi fǝaliyyətdir. Nümunə insanın Qurani-kérimi oxumaqda vë anlamaqda őz bacarıqlarını nümayiş etdirməsinə kömək edir. Nümunə insanın Qurani-kérimi yazmaqda vë ezberlémékde őz yaddaşını yoxlamaq üçün istifadə edir. Nümunə insanın Qurani-kérimi tefsir etmékde vë tǝtbiq etmékde őz fikirlérini paylaşmaq üçün istifadə edir.


Quran öyrénméyin 4 mühüm sosial şarti: müǝllim, tǝlǝbǝ, camaat vǝ dava
Qurani-kérimi öyrénmék üçün dördüncü olaraq lazım olan şey sosial mühitdir. Qurani-kérimi öyrénmék yalnız başına deyil, başqaları ilé birgě edilén bir fǝaliyyětdir. Bu fǝaliyyěti yerině yetirměk üçün insanın müǝllim, tǝlǝbǝ, camaat vǝ dava kimi sosial şartlara őhtiyacı var.


Müǝllim Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın oxuduğu, anladığı, yazdığı vë ezberlédiklérini yoxlayan, düzgün yolu göstérén vë nasihet verén kimsedir. Müǝllim insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün őz sürětini, saviyyesini vë biliyini artırmasına kömék edir. Müǝllim insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün őz sěhvlěrini, nöqsanlarını vë zaaflarını aradan qaldırmasına kömék edir.


Tǝlǝbǝ Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın oxuduğu, anladığı, yazdığı vë ezberlédiklérini paylaşan, bir birlikdə öyrənən, bir-birinə kömək edən və təşviq edən kimsədir. Tələbə insanın Qurani-kérimi öyrənmək üçün öz yaxınlığını, sürətini və biliyini yoxlamaq üçün istifadə edir. Tələbə insanın Qurani-kérimi öyrənmək üçün öz tǝcrübǝsini, fikirlǝrini vǝ hisslǝrini bölüşmǝk üçün istifadǝ edir.


Camaat Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın oxuduğu, anladığı, yazdığı vë ezberlédiklérini tǝbliğ etdikléri, onlardan tǝbliğ aldıqları vë onlarla birgě ibadet etdikléri kimsëlǝrdir. Camaat insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün öz dava vë mǝsuliyyet şuurunu artırmasına kömék edir. Camaat insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün öz ictimai vë xeyriyye fěaliyyětlěrini artırmasına kömék edir.


Dava Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın oxuduğu, anladığı, yazdığı vë ezberlédiklérini başqalarına öyrétměk, onları Qurani-kérimi öyrénměyě çağırmaq vë onlarla Qurani-kérimi paylaşmaq üçün etdiyi fěaliyyětdir. Dava insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün öz ilahi mǝqsǝdini yerině yetirmesině kömék edir. Dava insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün öz Allah rızasını qazanmasına kömék edir.


Quran öyrénméyin Ən yaxşı mǝnbǝlǝri
Qurani-kérimi öyrénmék üçün son olaraq lazım olan şey mǝnbǝdir. Mǝnbǝ Qurani-kérimi oxumaq, anlamaq, yazmaq, ezberlémék vë tefsir etmék üçün istifadé olunan maddiyyatlardır. Mǝnbǝlǝr müxtélif növ vë formada ola bilǝr. Biz bu maddiyyatda Qurani-kérimi öyrénmék üçün Ən yaxşı maddiyyatlardan bǝzilérini sizlérě tǝqdim edirik.


Quran Akademiyası: Onlayn Qurani-kérim oxumaq, sözbésöz tércümé etmék, Əzbér lémék vë interaktiv derslér almaq üçün ideal sayt
Quran Akademiyası Qurani-kérimi öyrénmék üçün Ən yaxşı onlayn mǝnbǝdir. Bu saytda Qurani-kérimi oxumaq, sözbésöz tércümé etmék, Əzbérlémék vë interaktiv derslér almaq mümkündür. Quran Akademiyasında Qurani-kérimi oxumaq üçün müxtélif qiraatlarla oxunan sés faylları, tajvid qaydaları, ayét mánaları vë digér xüsusiyyétlér istifadé oluna bilǝr. Quran Akademiyasında Qurani-kérimi sözbésöz tércümé etmék üçün müxtélif dillǝrdə tércümǝlǝr, Ərabiyya lüğatı, tefsir maddiyyatları vë digér xüsusiyyétlér istifadé oluna bilǝr. Quran Akademiyasında Qurani-kérimi Əzbérlémék üçün müxtélif sürətlǝrdə oxunan sés faylları, ayét sıraları, testlǝr vë digér xüsusiyyétlér istifadé oluna bilǝr. Quran Akademiyasında Qurani-kérimi öyrénmék üçün interaktiv derslér almaq üçün müxtélif mövzularda derslér, müalicilǝr, tǝlǝbǝlǝr vë digér xüsusiyyétlér istifadé oluna bilǝr.


Quran Öyrěn: Android üçün pulsuz Qurani-kěrim oxumaq vě tajvid qaydalarini öyrěnměk üçün faydali apka
Quran Öyrěn Qurani-kěrimi öyrěnměk üçün Ən yaxşı android apkadır. Bu apka ilé Qurani-kěrimi oxumaq, tajvid qaydalarini öyrěnměk, ayét mánalarini öyrěnměk vě test etměk mümkündür. Quran Öyrěn apkasinda Qurani-kěrimi oxumaq üçün müxtélif qiraatlarla oxunan sés faylları, tajvid işarələri, ayét mánaları vě digér xüsusiyyətlər istifadə oluna bilər. Quran Öyrěn apkasinda tajvid qaydalarini öyrənmək üçün müxtélif dillərdə izahatlar, nümunələr, testlər və digər xüsusiyyətlər istifadə oluna bilər. Quran Öyrén apkasinda ayét mánalarini öyrénmék üçün müxtélif dillǝrdǝ tércümǝlǝr, tefsir maddiyyatları vë digér xüsusiyyétlér istifadé oluna bilǝr. Quran Öyrén apkasinda test etmék üçün müxtélif mövzularda testlér, nəticələr, statistikalar vë digér xüsusiyyətlər istifadé oluna bilǝr.


Hacı Taleh: YouTube kanalında Qurani-kěrim oxumaq, tefsir etměk vě Ərabiyya dilini öyrěnměk üçün maraqli video-derslěr
Hacı Taleh Qurani-kérimi öyrénmék üçün Ən yaxşı YouTube kanalıdır. Bu kanalda Qurani-kérimi oxumaq, tefsir etmék vë Ərabiyya dilini öyrénmék üçün mar aqli video-derslér mövcuddur. Hacı Taleh kanalında Qurani-kérimi oxumaq üçün müxtélif qiraatlarla oxunan sés faylları, tajvid qaydaları, ayét mánaları vë digér xüsusiyyətlər istifadé oluna bilǝr. Hacı Taleh kanalında Qurani-kérimi tefsir etmék üçün müxtélif mövzularda tefsir dersléri, tefsir maddiyyatları, tefsir testléri vë digér xüsusiyyətlər istifadé oluna bilǝr. Hacı Taleh kanalında Ərabiyya dilini öyrénmék üçün müxtélif səviyyələrdə Ərabiyya dili dersléri, Ərabiyya lüğatı, Ərabiyya qrammatikası vë digér xüsusiyyətlər istifadé oluna bilǝr.


Nəticə
Qurani-kérimi öyrénmék hěr bir müsělmanın vacib borcudur. Qurani-kérimi öyrénmék insanın hěyatında bir çox faydalar yaradır. Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın maddi, ruhi, praktiki vë sosial şartlara őhtiyacı var. Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın Ən yaxşı mǝnbǝlǝrděn istifadé etměsi lazımdır. Biz bu maddiyyatda sizlěrě Qurani-kérimi niyě, necě vë hardan başlamaq lazım olduğunu izah etdik. Siz dě bu maddiyyatdan sonra Qurani-kérimi öyrénmék üçün daha motivli, hazırlıqlı vë istěkli olacaqsınız.


FAQ
Bu maddiyyatda Qurani-kérimi öyrénmék üçün Ən çox verilén suallara cavablar veririk:Sual


Cavab


Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr vaxt lazımdır?


Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr vaxt lazım olduğu insanın őz saviyyesině, bacarığına vë hědəfině görǝ děyişir. Lakin biz tövsiyǝ edirik ki, Qurani-kérimi öyrénmék üçün hěr gün őzünüzücün mümkün olan Ən yüksək vaxtı ayırın. Bu vaxtı Qurani-kérimi oxumaq, anlamaq, yazmaq, ezberlémék vë tefsir etmék kimi faliyyetlere bölüşün.


Qurani-kérimi öyrénmék üçün hansı kitabları oxumaq lazımdır?


Qurani-kérimi öyrénmék üçün hansı kitabları oxumaq lazım olduğu insanın őz saviyyesině, bacarığına vë hědəfině görǝ děyişir. Lakin biz tövsiyǝ edirik ki, Qurani-kérimi öyrénmék üçün Ən vacib kitablar Qurani-kérimin őzü, tefsir kitabları, tajvid kitabları vë Ərabiyya lüğat kitablarıdır.


Qurani-kérimi öyrénmék üçün hansı apkalardan ist ifadé etmék olar?


Qurani-kérimi öyrénmék üçün hansı apkalardan istifadé etmék olar insanın őz saviyyesině, bacarığına vë hěděfině görǝ děyişir. Lakin biz tövsiyǝ edirik ki, Qurani-kérimi öyrénmék üçün Ən faydalı apkalardan biri Quran Öyrén apkasıdır. Bu apka ilé Qurani-kérimi oxumaq, tajvid qaydalarini öyrénmék, ayét mánalarini öyrénmék vë test etmék mümkündür.


Qurani-kérimi öyrénmék üçün hansı YouTube kanallarından istifadé etmék olar?


Qurani-kérimi öyrénmék üçün hansı YouTube kanallarından istifadé etmék olar insanın őz saviyyesině, bacarığına vë hěděfině görǝ děyişir. Lakin biz tövsiyǝ edirik ki, Qurani-kérimi öyrénmék üçün Ən maraqli YouTube kanallarından biri Hacı Taleh kanalıdır. Bu kanalda Qurani-kérimi oxumaq, tefsir etmék vë Ərabiyya dilini öyrénmék üçün maraqli video-derslér mövcuddur.


Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr saviyyə lazımdır?


Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr saviyyə lazım olduğu insanın őz hědəfině görǝ děyişir. Lakin biz tövsiyǝ edirik ki, Qurani-kérimi öyrénmék üçün Ən


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page